ေအာက္ပါ Form ကိုျဖည့္စြတ္လိုက္ပါ။
*
*
*
*
*ReadyPlanet SEM Specialist Team သည္ customer မ်ားအေပၚ အျမင့္မားဆံုးေသာစြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ 'Google Adwords Certified Professional' ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရရိွေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယခုလို ReadyPlanet ေအာင္ျမင္လာရျခင္းမွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူညီေသာservice ကိုေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ SEM Specialist မ်ားရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ customer account မ်ားကို အျမဲမျပတ္ follow up လုပ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ Customer မ်ား၏စီးပြားေရးတြင္ျမင့္မားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရရိွႏိုင္မည္ကို customer မ်ားယံုၾကည္နိုင္ပါသည္။